Vizitati si site-ul SCPAS
Activitățile Asociației sunt:
a. promovează Asociația la nivel național şi recrutează noi membri;
b. sprijină asistenții sociali să înființeze forme individuale de exercitare a profesiei;
c. inițiază programe de mentorat şi supervizare profesională pentru asistenții sociali;
d. iniţiază activități de lobby în condiţiile legii, pentru obținerea de facilități acordate membrilor săi;
e. propune corpului profesional modalități de îmbunătățire a exercitării profesiei;
f. dezvoltă şi furnizează activități de formare profesională continuă creditate de Corpul profesional;
g. organizează cursuri de calificare, perfecționare sau formare profesională continuă, certificate şi acreditate de instituțiile competente, pentru membrii asociației sau pentru atingerea obiectivelor acesteia;
h. organizează seminarii, conferințe, simpozioane, dezbateri publice, reuniuni ştiințifice la nivel local, județean, regional,  național, international;
i. oferă expertiză, auditare, consultanță şi asistentă tehnică de specialitate;
j. oferă premii, burse sau alte forme de recunoaştere profesională pentru membrii săi în cazul unor rezultate excepționale;
k. recrutează şi facilitează angajarea sau plasarea pe piața muncii a asistenților sociali;
l. actionează pe toate căile împotriva oricăror forme de abuz sau acțiuni denigratoare asupra profesiei de asistent social şi sesizează instituțiile competente, când deține dovezi legate de încălcarea legislatiei şi a normelor profesionale în domeniu;
m. editează publicații în domeniul social, inclusiv publicații proprii, manuale cu proceduri de lucru, ghiduri de bune practici, buletine informative, pliante de prezentare şi orice alte materiale considerate necesare în activitatea Asociației;
n. disemiează informații şi noutăţi editoriale, cu caracter profesional sau specifice scopului Asociației;
o. realizează cercetări în domeniu social şi formulează propuneri de politici sociale sau amendamente la actele normative din sectorul social;
p. dezvoltă şi propune autorităților competente, standarde ocupaționale specifice domeniului de activitate al Asociației;
q. evaluează nevoile grupurilor vulnerabile şi propune servicii sociale pentru acestea;
r. elaborează diagnoze sociale pentru comunități locale şi strategii de dezvoltare a serviciilor sociale;
s. inițiază procese participative de dezvoltare a comunităților din care provin grupurile vulnerabile;
t. intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor sau comunităților;
u. introduce principiul ”proacțiunii” în serviciile şi acțiunile profesionale ale membrilor;
v. colaborează cu alte asociații, fundații, federații, instituții publice din țară şi străinătate în domeniul social şi se poate afilia acestora cu scopul de a realiza schimb de experiență sau pentru îndeplinirea obiectivelor sale;
w. încheie contracte şi / sau convenții cu Universități de profil socio-uman pentru îndrumarea metodologică a studenților în sesiunile de practică;
x. înființează birouri de specialitate, filiale proprii, cluburi profesionale, centre de resurse, formare, informare şi documentare;
y. înființează societăți comerciale şi derulează activități lucrative generatoare de venit ale căror dividente se utilizează pentru realizarea obiectivelor Asociației;
z.alte activități stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director şi care nu contravin legilor în vigoare şi prezentului statut.
Tel. 0743.130.340
Asociația Mentor în munca socială
Mentor in social work Association

Organizație pentru mentorat profesional al asistenților sociali din România