Perioada
contractului
Beneficiarul
serviciilor
Serviciile furnizateIunie 2008 - Noiembrie
2008Bernard Brunhes
International - București
Asistență tehnică în cadrul proiectului “Întărirea
capacității MMFES în domeniul asistenței sociale -
Instruire pentru dezvoltarea abilității personalului
OIPOSDRU (UIP), DMPS, DGASPC şi a autorităților
locale din domeniul administrării serviciilor sociale,
relațiilor publice, elaborării și implementarii
proiectelor”. Consultanţă în elaborarea curiculelor de
formare şi furnizare de formare în asistența socială.


Ianuarie 2009 - Noiembrie
2009
Consorțiul: Ove Arup &
Partners International Ltd,
Romair Consulting srl si
Expert Proiect 2002 srl -
București
Expertiză socială, evaluare tehnică specifică a
cererilor de finanțare și a documentațiilor aferente în
cadrul axelor 1 - 5, evaluarea temelor orizontale din
Cererile de finanțare depuse la Agențiile de Dezvoltare
Regională din cadrul POR.


Decembrie 2009 -
Ianuarie 2010

Asociatia „Centrul de
Resurse şi Formare în
Profesiuni Sociale
(CRFPS) Pro Vocatie”
București
Formare în asistență socială, pregatirea și susținerea /
livrarea / prezentarea a două cursuri de formare, pe
curricule diferite, pentru 18 de asistenți sociali și 24
de infirmiere / îngrijitoare / asistente medicale din
Serviciile sociale și Centrele rezidențiale pentru adulții
cu dizabilități aflate în subordinea DGASPC Cluj.


Decembrie 2009 -
Octombrie 2010


Asociația Intercomunitară
de Dezvoltare Alba Iulia -
AIDA
Expertiză / consultanță în servicii sociale, pentru
pregatirea și realizarea unei strategii privind
dezvoltarea serviciilor sociale în microregiunea AIDA
din județul Alba, proiect finanțat prin PODCA, în
perioada octombrie 2009 - decembrie 2010,
echipa de redactare a ”Manualul de bune practici

Martie 2010 - decembrie
2011

AESA Agriconsulting
Europe S.R.L. - Bucuresti
în consorțiu cu  Ernst &
Young S.R.L
Expertiză socială, evaluarea temelor orizontale din
Cererile de finanțare depuse la Agențiile de Dezvoltare
Regională din cadrul POR, în cadrul proiectului
“Servicii de evaluare tehnică şi financiară a cererilor
de finanţare depuse pentru Axele Prioritare 1-5 din
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013”

1 februarie 2011 - 31
octombrie 2011

Institutul Roman de
cercetari economico-
sociale si sondaje
IRECSON
Cercetare calitativă în cadrul contractului “Servicii
pentru elaborarea a două studii la nivel naţional, care
să reflecte stadiul dezvoltarii sistemului național de
servicii sociale din România, în toate aspectele sale
asa cum este el definit de legislația din România, dar
şi a gradului de implementare a cadrului legislativ
aplicabil domeniului” subcontractat de Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice la Institutul IRECSON, consultanță în
servicii sociale; activități de Elaborare a metodologiei
de cercetare calitativă; activități și servicii de logistică
și planificare pentru echipa de cercetare; operator de
teren în cadrul cercetării calitative și sondarea opiniei
beneficiarilor de servicii sociale în 22 de județe;
rapoarte de evoluție a contractului.
1 septembrie 2011 - 18
august 2012B&S Europe, în consorțiu
cu Bernard Brunhes
International și FDSC
Asistență tehnică pentru implementarea proiectului
“Creşterea gradului de implementare a legislaţiei din
domeniul serviciilor sociale în contextul procesului de
descentralizare”, nr. 8/09.05.2011, încheiat cu
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice. Dezvoltarea metodologiei de
cercetare pentru evaluarea nevoilor grupurilor
vulnerabile considerate prioritare: adulti cu dizabilități
locomotorii și psihice, adulți cu boli cronice, șomeri,
vârstnici, victime ale violenței domestice, copii cu
dizabilități, copii la risc de a abandona școala, etc. și
testarea acestei metodologii la nivelul a trei județe
pilot: Tulcea, Argeș și Iași, România; Facilitarea
constituirii GJL (Grupului Județean de Lucru),
organizarea întâlnirilor și suport la sesiunile GJL
pentru prioritizarea grupurilor vulnerabile din
comunitățile vizate, colectarea informațiilor cantitative
deținute la nivelul autorităților locale selectate, privind
domeniul incluziunii sociale, focusat pe serviciile
sociale, medicale, educaționale, de ocupare, etc.
Colectarea informațiilor privind nevoia de dezvoltare a
serviciilor sociale de la nivelul unui județ pilot pentru
elaborarea hărților de servicii sociale (servicii existente
și nevoia de noi servicii), Furnizarea de sesiuni de
formare cu specialiștii angajați în serviciile sociale,
Redactarea rapoartelor de etapă, Formularea
propunerilor finale de servicii, modele și schițe de
proiecte, a planurilor de servicii comunitare și a hărților
de nevoi și servicii pentru județele pilot.


Martie - Decembrie 2012
SC ATTA Consulting SRL
- Alba Iulia, SC
ZUBERECOMEXIM SRL -
Timișoara, SC DESIGN
BUSINESS
CONSULTING SRL - Cluj
Napoca
Expertiză în evaluare, egalitate de șanse / teme
orizontale, Evaluare tehnica specifică a cererilor de
finantare și a documentațiilor aferente în cadrul
contractelor de evaluare tehnică şi financiară depuse
pentru Axa 1 din ”Programul Operaţional Regional
2007 - 2013” la Agențiile de Dezvoltare Regională -
ADR Centru, Vest, Nord-Vest.

Iulie - septembrie 2012

Ove Arup & Partners
International Limited,
Sucursala București
Consultanță și monitorizare probleme sociale în
asistarea Departamentului de Mediu și Sustenabilitate
al BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare, Expertiză socială în echipa ARUP,
consiliere în problemele sociale corespunzătoare
pentru zece beneficiari (Companii de apa din
România) ai unui împrumut BERD; Efectuarea vizitelor
de monitorizare locații; Asistență administrativă
echipei ARUP, în urma vizitării locațiilor (revizuire
documente, clarificări privind reglementari în domeniul
social). Identificarea oportunităților pentru
îmbunătățirea socială a operațiunilor beneficiarilor;
Furnizarea rapoartelor de monitorizare


Iunie 2013 - Noiembrie
2013
SC ZUBERECOMEXIM
SRL - Timișoara, în
consorțiu cu SC DESIGN
BUSINESS
CONSULTING SRL - Cluj
Napoca
Expertiză și evaluare, teme sociale / egalitate de
șanse / teme orizontale, Evaluare tehnică specifică a
cererilor de finantare și a documentațiilor aferente în
cadrul contractelor de evaluare tehnică şi financiară
depuse pentru Axa 1 din ”Programul Operaţional
Regional 2007 - 2013” la Agenția de Dezvoltare
Regională - ADR Vest.

28 Iunie 2013 - Ianuarie
2014
Asocierea Ove Arup &
Partners International
Limited Londra Sucursala
Bucuresti si SC Avensa
Consulting Srl
Asistenta tehnică pentru AMPOSDRU în procesul de
evaluare a proiectelor depuse in cadrul POSDRU,
contract POSDRU 7/7.1/AT/22, Expertiză și evaluare,
Evaluarea cererilor de finanțare, conform prevederilor
din Metodologia de Evaluare a Cererilor de Finanțare,
evaluarile efectuate au fost în Faza A